top of page

Теглене на Пари от Фирмата

Финансите на фирмата и директора трябва да са ясно разграничени, като фирмата трябва да има фирмена банкова сметка.

Има три начина да се теглят пари от дружество с ограничена отговорност: заем на директора, заплата, дивиденти. За разлика от едноличния търговец, на директора не е позволено просто да си вземе пари от фирмена банкова сметка.

Има плюсове и минуси за всеки начин на теглене на пари, а в действителност повечето директори използват комбинация от трите.

 

Заем на директора

 

За:

Ако собственикът е внесъл много капитал в бизнеса - в брой, активи, инвентар и т.н., капиталът може да бъде отчетен като заем  от директора. Директорът може да тегли пари от компанията, без данъчен ефект, докато се изчерпа капиталът и заемат стане овърдрафт.

 

Ако кредитът е по-малко от £ 5,000 и се погаси в срок от 9 месеца и 1 ден след края на отчетния период, не се дължи данък.

 

 

Против:

Ако директорът дължи над £ 10,000 по всяко време на годината, то се третира като "обезщетения в натура" - данъчен безлихвен заем на директора. Поради това, HMRC ще надчисли лихва на лихвения процент на HMRC - 3,25%. Върху тази лихва се дължи данък  и осигурвки (около 26% ще се начислява върху лихвата).

 

 

Ако заемът не е погасен в срок от 9 месеца и 1 ден след края на отчетния период, компанията трябва да плати 25% данък. Данъкът върху кредита не може да се възвърне когато кредитът се погасява.

 

Ако кредитът се отпише като неизплатим, осигуровки се дължат върху размера на кредита.

 

Ако фирмата фалира, кредитът трябва да бъде погасен.

 

 

 

Заплата

 

За:

Плащането на осигуровки осигурява държавна пенсия.

Заплати и доходи на работници се приспадат от данъците, следователно има спестяване на корпоративен данък.

Пенсионните вноски намаляват данъка върху доходите до много висока граница.

 

 

Против:

Високите ставки на данъка върху доходите (20% до £ 31 785, 40% от £ 31,785 до £ 150 000, 45% над £ 150 000)

Осигуровките се заплащат до 26% в общия за работодатели и служители размер

 

Дивиденти

 

За:

По-ниски данъчни ставки (ефективна данъчна ставка от 7.5% за основните данъкоплатци, 32.5% за данъкоплатците висок процент, 38.1% за най-високите доходи, както безплатна квота от £ 5,000).

Осигуровки не се заплащат при дивиденти.

 

 

Против:

Дължима от печалбата след данъчно облагане, следователно няма спестяване на корпоративен данък.

 

В действителност се използва комбинация от директорски заем, заплата и дивиденти, за да се теглят пари от бизнеса.

bottom of page